Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viasatyra satyra

November 17 2017

Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viazuzka0 zuzka0
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viacompletelydifferent completelydifferent
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
5212 c3f1 390
Reposted fromdivi divi vialeszekzukowski leszekzukowski
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vialeszekzukowski leszekzukowski

September 27 2017

Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
3600 fbcf 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

September 07 2017

Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty

July 21 2017

3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl