Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki
1490 3f8d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
1500 25c1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromlovvie lovvie
7183 9703 390
Reposted frommiischa miischa
Reposted fromFlau Flau
0012 7996 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
0478 45a0 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou
8370 a292 390
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viairmelin irmelin
0448 5e83 390
Reposted byangusiasty0lukasniskowodancingwithaghostfreewaycontigoCeluiQuiEstAimenatory
0445 8e52 390
Reposted byniskowo niskowo
0413 5743 390
Reposted bylovvieresortxchocolatex
0412 1eff
0401 f0ff 390
Reposted byrzzkropkanowazupa
2337 6a8b 390
Reposted byBabyPandaHugger BabyPandaHugger
0146 3dfc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Więc czasem ktoś zarzuci Ci egoizm i co z tego?
Masz wszelkie prawo do tego by się bronić.
— eldo - granice

January 25 2020

1671 2e5c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl